ไปที่ Root ของ Folder

build  ->  การสั่ง Build Image Docker

-t  (tag value) ชื่อ image

.  -> (จุด) เอา Docker file (Script Docker) ใน Path ปัจจุบัน

 

หลังจากได้  Docker Image แล้วต้องรันขึ้นมา โดยเราจะผูกกับ Port 80

-d -> มาจาก Daemon mode คือการสั่งให้ Run in background

80:80 -> 80 ตัวหน้าคือ port ที่เข้าถึงจากเครื่องเรา 80 ตัวหลังคือ port ที่อยู่ภายใน Docker

 

ในกรณีที่ต้องเปลี่ยน code ให้ทำตาม ขั้นตอนดังนี้